Оскарження висновку посмертної судово психіатричної допомоги

by Євген Лукашенко

Нижче приводиться приклад клопотання про призначення повторної судово-психіатричної експертизи який був складений адвокатом Лукашенко Євгеном в одній із цивільних справ.

Клопотання
про призначення повторної  судово-психіатричної експертизи

Згідно записів у амбулаторній картці Особа М.А., які зроблені лікарем психіатром Особа  О. В., Особа М.А. приходив на огляд сам: 27.02.2010 року, 16.06.2010 року прийшов на прийом у супроводі сина, 20.07.2010 року доставлений на прийом у супроводі сусідки, 17.03.2011 року на прийомі у психіатра у супроводі сусідки. 
У відповідності до ст.. 11 ЗУ «Про психіатричну допомогу» Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою особи. 
Ч. 4 ст. 11 ЗУ «Про психіатричну допомогу» «Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікарем-психіатром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для такого огляду. Із заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає психіатричному огляду, , лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші особи». 

У відповідності до Етичного кодексу лікаря України, прийнятий і підписаний на Всеукраїнському з’їзді лікарських організацій та Х З’їзді Всеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009 р. [п. 3.5]. 

 «Добровільну згоду пацієнта на обстеження, лікування чи дослідження з його участю лікар повинен одержати при особистій розмові з ним. Ця згода має бути усвідомленою… Якщо пацієнт неспроможний усвідомлено висловити свою згоду, то її дає законний представник або постійний опікун пацієнта. Проведення лікувально-діагностичних заходів без згоди пацієнта дозволено тільки у випадках загрози його життю та здоров’ю у разі нездатності його адекватно оцінювати ситуацію. Рішення в подібних випадках необхідно приймати колегіально і за участю його близьких. Під час лікування дитини або хворого, який перебуває під опікою, лікар зобов’язаний надавати повну інформацію його батькам або опікунам, одержати їхню згоду на застосування того чи іншого методу лікування або лікарського засобу».  

Медична інформація яка надається  особі містить: 
а) стан здоров’я людини;
б) історія її хвороби;  
в) мета запропонованих досліджень і лікувальних заходів;  
г) прогноз можливого розвитку захворювання;  
д) ризик для життя і здоров’я. 
Інформація про медичне втручання: 
а) мета медичного втручання; 
б) тривалість медичного втручання;
в) наслідки медичного втручання; 
г) альтернативні методи лікування даного захворювання; 
д) прогноз і ризик майбутнього медичного втручання та ін. 

В дослідницькій частині експертного висновку не зазначено як при усвідомленні згоди пацієнта  який розуміє та усвідомлює наступну інформацію: а) стан здоров’я людини;

б) історія її хвороби; в) мета запропонованих досліджень і лікувальних заходів; г) прогноз можливого розвитку захворювання; д) ризик для життя і здоров’я. Інформацію про медичне втручання: а) мету медичного втручання; б) тривалість медичного втручання; в) наслідки медичного втручання; г) альтернативні методи лікування даного захворювання; д) прогноз і ризик майбутнього медичного втручання та ін.. Пацієнт - Оосба М.А.  не розумів інституту шлюбу та не міг керувати своїми діями та не усвідомлював своїх дій.  

  Крім того з амбулаторної  карти хворого не вбачається якими методами діагностики  лікар Особа О.В. діагностував  атеросклеротичну деменцію,  оскільки відсутні записи про направлення хворого для проведення  інструментальних досліджень та не має результатів цих досліджень.  При цьому експерти досліджуючи амбулаторну карту не скористались своїми правами передбачені  ЗУ «Про судову експертизу»  та не витребовували з  лікарні де проходив лікування Особа О.В, якихось додаткових даних  які б підтверджували правильність встановлення діагнозів.  

У відповідності до ст.. 7  ЗУ «Про психіатричну допомогу» «Діагностика психічних розладів та лікування особи, яка страждає на психічний розлад»  «Діагноз   психічного  розладу  встановлюється  відповідно  до  загальновизнаних міжнародних стандартів діагностики та Міжнародної  статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування  
державної  політики  у  сфері  охорони здоров'я для застосування в Україні.  Діагноз психічного розладу не може базуватися на незгоді особи   з   існуючими   в   суспільстві  політичними,  моральними, правовими,  релігійними,  культурними  цінностями або на будь-яких інших   підставах,   безпосередньо  не  пов'язаних  із  станом  її психічного здоров'я».  

8 жовтня 1998  року був прийнятий наказ  МОЗ  №  297 від «Про перехід органів і закладів охорони здоров'я України на Міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду»  

29 серпня 2008 року був прийнятий  наказ  МОЗ N 503 Про затвердження методичних рекомендацій "Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду"  відповідно до  загальних положень вказаної методики роз’яснено  порядок кодування причин  смерті та захворювання.  В методиці  зазначено , що « …Перші три знака коду складають рубрику, яка в основному ідентифікує будь-яке захворювання, що має особливу значимість для охорони здоров'я або високу поширеність. Рубрики складають "серцевину" класифікації, на їх рівні проводиться подання даних у ВООЗ щодо причин смерті та поширеності ряду хвороб для проведення основних міжнародних співставлень. Четвертий знак статистичного коду, який йде за десятичною крапкою, дозволяє деталізувати зміст рубрики. Чотиризначний код визначається як підрубрика. У приведеному вище прикладі перші три знаки коду відносять анемію до розряду залізодефіцитної анемії, яка ідентифікується рубрикою D50, а четвертим знаком .0 визначається її етіологія, а саме виникнення внаслідок крововтрати.  

Чотиризначні підрубрики складають невід'ємну частину МКХ і на їх рівні проводиться кодування причин смерті та захворюваності для подання даних в органи державної статистики, проведення міжрегіональних порівнянь і поглиблених статистичних розробок у конкретних областях медицини. Застосування 4-значних підрубрик є обов'язковим при кодуванні захворюваності та причин смерті в лікувально-профілактичних закладах».  

 Експерт  у акті вказав, що Особа М.А.  страждав на  хронічне психічне захворювання у  вигляді  судинної деменції. В міжнародному класифікаторі хвороб 10 перегляду такого діагнозу психічного розладу  не має.  

В МКХ  10 існують наступні  рубрики та  їх  підрубрики:  

F00 F09 Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади 

F.00. Деменція при хворобі Альцгеймера 

F.00.0 Деменція при хворобі Альцгеймера, з раннім початком (G30.0+) 

F.00.1 Деменція при хворобі Альцгеймера з пізнім початком (G30.1+) 

F.00.2 Деменція при хворобі Альцгеймера, атипічний або змішаний тип (G30.8*) 

F.00.9 Деменція при хворобі Альцгеймера, неуточнена (G30.9+) 

F.01. Васкулярна деменція 

F.01.0 Васкулярна деменція із гострим початком 

F.01.1 Мульті-інфарктна деменція 

F.01.2 Субкортикальна васкулярна деменція 

F.01.3 Змішана кортикальна і субкортикальна васкулярна деменція 

F.01.8 Інша васкулярна деменція 

F.01.9 Васкулярна деменція, неуточнена 

F.02. Деменція при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках 

F.02.0 Деменція при хворобі Піка (G31.0+) 

F.02.1 Деменція при хворобі Крейцфельда-Якоба (А81.0+) 

F.02.2 Деменція при хворобі Гантінгтона (G10+) 

F.02.3 Деменція при хворобі Паркінсона (G20+) 

F.02.4 Деменція при вірусному імунодефіциті у людей (ВІЛ) (В22.0+) 

F.02.8 Деменція при інших специфічних захворюваннях, класифікованих в інших рубриках 

F.03. Неуточнена деменція 

 Сидинна деменція можу бити віднесена до рубрика F01  яка називається «Васкулярна  деменція»,  англійська назва «Vascular dementia». (http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F00-F09) 

 Відповідно експерт мав зазначити в своєму висновку діагноз  у відповідності до МКХ  10  з  зазначенням  відповідної підрубрики. 

В медичних картах хворого Особа М.А. лікар-психіатр  поставив наступний діагноз:  «Атеросклеротична деменція»  вказаного діагнозу  в  класифікаторі також не має.  

У відповідності до ч. 3  ст.. 7  ЗУ «Про судову експертизу»  «Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз». 

У відповідності до поданих документів виконавець експертизи є Комунальний  заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня» ім..  академіка Ющенка» який не являється  державною спеціалізованою установою. 

У відповідності до ст.. 9  ЗУ «Про судову експертизу» «Державний реєстр атестованих судових експертів» «Атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України».  Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів.» 

Інформація стосовно експертів Особа  В.Л., Особа О.Л., Особа Ю.В. внесена до державного Реєстру атестованих судових експертів є не повною.   

Відповідно до наказу МЮУ №  492/5 від 29.03.2012 року «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів»  «п. 8 Достовірність відомостей, що надаються держателю Реєстру, забезпечують особи, які подають цю інформацію». До реєстру вносяться такі відомості:  номер та строк дії свідоцтва або документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта,  також інші. В реєстрі відсутні відомості, щодо терміну дії  документа, що підтверджує  наявність кваліфікації  судового експертів, які проводили експертизу,  що є порушенням наказу МЮУ. 

У відповідності до ч. 2 ст.. 150 ЦПК України «Додаткова та повторна експертиза»  

«Якщо висновок експерта буде визнано необґрунтованим або таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові (експертам)». 

Зважаючи на вище викладене експертний висновок посмертної судово-психіатричної експертизи є неповним,  експерти не обґрунтували свої  висновки,  висновок  суперечить іншим матеріалам справи тому виникає необхідність в призначені повторної посмертної судово-психіатричної експертизи, проведення якої слід доручити іншій експертній установі.  

Оскільки огляд лікарем психіатром проводився з порушенням ЗУ «Про психіатричну допомогу» виникає необхідність в проведенні  повторної експертизи  як і з урахуванням  так  і без урахування записів в амбулаторні картці № 037246, які зроблені лікарем психіатром Особа О.В.  

Беручи до уваги вище викладене керуючись ст..  113  ЦПК України ,   

  1. Призначити по справі повторну посмертну судово-психіатричну експертизу.
  2. На вирішення експертів поставити наступні питання:
  • В якому психічному стані знаходився Особа М.А. під час реєстрації шлюбу  із Особа Б.О. 4.08.2011 року, як і з врахуванням записів в амбулаторній картці № 037246так і без них? 
  • Чи міг Особа М.А. за своїм психічним станом усвідомлювати  значення своїх дій та керувати ними під час  реєстрації шлюбу із Особа Б.О, 4.08.2011 року, як і з врахуванням записів в амбулаторній картці № 037246 так і без них?
  • В якому психічному стані знаходився Особа М.А.  під час посвідчення договору дарування  житлового будинку 26.06.2012  року між ним та Особа Б.О., як і з врахуванням записів в амбулаторній картці № 037246 так і без них?
  • Чи міг  Особа М.А.  за своїми психічним станом усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними під час посвідчення договору дарування житлового будинку 26.06.2012 р.  між ним та Особа  Б.О., як і з врахуванням записів в амбулаторній картці № 037246 так і без них?
  1. Проведення експертизи доручити іншій експертній установі,  а саме Українському науково дослідному інституту соціальної і судової психіатрії та наркології  МОЗ України м. Київ вул.. Фрунзе б. 103, інд.04080 тел. 468-32-15